KLAUZULA INFORMACYJNA Tomasz Wordecha TWC&T
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tomasz Wordecha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Wordecha TWC&T z siedzibą w Warszawie, ul. Pilarzy 15a, 04 – 425 Warszawa, NIP: 113-081-06-37, REGON: 380427209 (dalej zwany „Administratorem”), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).
2. Administrator będzie zbierał bezpośrednio i przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w postaci:imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, historii dostępu do serwisu internetowegozarządzanego i prowadzonego przez Administratora, znajdującego się pod adresem:www.mikroziolko.pl (dalej zwanego „Serwisem”), daty tego dostępu, lokalizacji w chwiliuzyskania dostępu oraz adresu IP.
3. Administrator może także zbierać Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżejniebezpośrednio, w przypadku, gdy:
a)Pan/Pani dzieli się treściami w mediach społecznościowych, na stronach internetowychlub w aplikacjach związanych z produktami lub działalnością Administratora bądź wodpowiedzi na materiały promocyjne w mediach społecznościowych, lub
b)Administrator czyta informacje zebrane przez inne strony internetowe (na przykładAdministrator może umieścić reklamę na stronie internetowej należącej do osoby trzecieji gdy Pan/Pani kliknie na tę reklamę, Administrator może otrzymać informacje na tematPana/Pani oraz innych osób odwiedzających tę stronę internetową, aby dokonać pomiaruzasięgu i skuteczności tej reklamy).
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na podstawiedobrowolnie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO by móc zapewnić najlepsząobsługę w Internecie oraz w zakresie i w celu:a)wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej zwanej „Umową”),zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,b)marketingu bezpośredniego, w tym profilowania poprzez dostosowywanie produktów iusług Administratora do Pana/Pani potrzeb, do realizacji prawnie uzasadnionego interesuAdministratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c)przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e–mailoraz na wykorzystywanie podanego adresu e–mail do prowadzenia marketingubezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, do realizacji prawnieuzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d)spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiającychrealizację obowiązków wynikających z prawa polskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)RODO,e)w celach analitycznych lub statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnieuzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający nawykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznegoraportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Administratora,
f)badania satysfakcji ze świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie danych osobowych wtym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratorazgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest prowadzenie badań satysfakcji zeświadczonych przez Administratora usług,
g)ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze świadczeniem usługlub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne dorealizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)RODO, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5.Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formieprofilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Panu/Pani produktulub usługi najlepiej dopasowanej do Pana/Pani potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dlaPana/Pani i/lub Administratora nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.
6.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być następujące podmioty:
a)upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np.organy podatkowe i inne uprawnione organy administracji rządowej i samorządowej, atakże organy wymiaru sprawiedliwości i inne uprawnione instytucje (np. nadzór finansowy, firmy ubezpieczeniowe w zakresie likwidacji szkód),
b)funkcjonariusze publiczni np. notariusz, komornik, syndyk, kurator sądowy,
c)upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawieumów, takie jak podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzeczAdministratora, takie jak:
– z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, w tym również operatorompocztowym i firmom kurierskim,
– drukarskie i archiwalne,
– informatyczne i telekomunikacyjne,
– księgowe i podatkowe, prawne, brokerskie i z zakresu likwidacji szkód,
– ochroniarskie,
– zarządcy nieruchomości,
– doradcze, audytorskie i kontrolne,
– windykacyjne.

7.Administrator przekaże Pana/Pani dane osobowe podmiotom wskazanym w ust.
6 powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Administratora wynikających m. in. z przepisów obowiązującego prawa i/lub Umowy.
8.Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z funkcjonalności Serwisu oraz realizacji Umowy.
9.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:a)wykonania Umowy – do momentu zakończenia obowiązywania Umowy, realizacji wszystkich obowiązków wynikających z Umowy przez obie strony lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,b)marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do osoby potencjalnie odwiedzającej Serwis – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
c)przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e – mail oraz na wykorzystywanie podanego adresu e – mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej i drogą telefoniczną–do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,d)spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,e)analitycznych lub statystycznych – do momentu sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych czy statystycznych lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
f)badania satysfakcji ze świadczonych usług – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
g)ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług na podstawie Umowy albo roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
10.Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.11.Administrator oświadcza, że nie będzie dzielić się Pana/Pani danymi osobowymi, sprzedawać ich,wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż to opisano w niniejszym paragrafie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa.
12.W związku z tym, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail), Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG) w sytuacji, gdyby serwer poczty znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.13.W przypadku przetwarzania danych poza EOG Administrator zapewni ochronę transgranicznego przetwarzania danych przy zastosowaniu właściwych środków bezpieczeństwa.14.Administrator zobowiązuje się do:
a)zabezpieczenia Pana/Pani danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w art. 32 – 36 RODO,
b)dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.15.Administrator będzie dokumentował wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.16.Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Pana/Pani o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych mogło spowodować ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.
17. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po zgłoszeniu przez Pana/Panią sprzeciwu, Administrator zobowiązuje się usunąć lub zwrócić Panu/Pani wszystkie powierzonemu dane osobowe, nie pozostawiając sobie żadnych kopii. Obowiązek ten nie dotyczy kopii dokumentów spraw, w których toczy się postępowanie przed organami ścigania i sądowymi, a także
nie będzie miał zastosowania, jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał obowiązek Administratora do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.
18. Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo:
a)dostępu do treści swoich danych,
b)sprostowania swoich danych,
c)żądać usunięcia swoich danych,
d)żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e)do przenoszenia swoich danych,
f)wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
g)do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (na podstawie udzielonej zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem.
19.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

Brak produktów w koszyku.